Wijze van toekenning van certificaten:
Art. 9
De aanvraag tot het bekomen van een kwaliteitscertificaat, hierna verder genoemd "Certificaat", kan uitsluitend gedaan worden door de syndicus in persoonlijke naam. Het kwaliteitscertificaat kan nooit worden overgedragen, tenzij mits toestemming van de Commissie. Basisvereiste is dat de betreffende syndicus erkend is door het BIV en er geen tuchtrechtelijke sanctie lopende is.
 
Art. 10
De syndicus die een Certificaat wil bekomen, richt een schriftelijke aanvraag tot het Secretariaat, die vervolgens een modelaanvraag overmaakt, hierna verder genoemd "Aanvraag", waarvan de inhoud hierbij wordt aangehecht als bijlage 1.õ Deze Aanvraag kan door partijen enerzijds en anderzijds in onderling overleg steeds aangepast en geactualiseerd worden. Voormelde modelaanvraag kan tevens van de website worden gedownload. Enkel de meest actuele versie komt in aanmerking als Aanvraag. De syndicus dient de Aanvraag aangetekend over te maken aan het Secretariaat en dit volledig ingevuld en met aanhechting van de gevraagde informatie en vergezeld van een aanvraagvergoeding van 120 Eur.
 
Art. 11
De Commissie zal, voor zover de aanvraag volledig is en vergezeld van alle gevraagde stukken, normaliter binnen de twee maanden na ontvangst van de Aanvraag het betreffende verzoek behandelen.
 
Art. 12
Van deze behandeling wordt een schriftelijk verslag opgemaakt, hetgeen aan de syndicus schriftelijk wordt overgemaakt.
 
Art. 13
De syndicus heeft gedurende maximaal veertien dagen de kans om desgevallend schriftelijk repliek te voeren op de inhoud van dit verslag en eventuele bijkomende stukken en/of informatie over te maken. Met latere bemerkingen wordt geen rekening gehouden.
Zestig dagen na de overmaking van het verslag en voor zover de omstandigheden dit toelaten, zal de Commissie een beslissing vellen over het al dan niet toekennen van het Certificaat. Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de syndicus.
 
 
Art. 14
Indien het Certificaat wordt toegekend, dient de syndicus een door de Commissie te bepalen jaarlijkse onkostenbijdrage over te maken aan de Commissie. Onmiddellijk na ontvangst van de jaarlijkse onkostenbijdrage en zolang de syndicus de verplichtingen opgenomen in "Concrete verplichtingen te realiseren door de syndicus" (hierna verder genoemd "het Charter") naleeft, krijgt hij eenmalig een plaquette in bruikleen waarop bevestigd staat dat de syndicus aan de erin opgenomen kwaliteitsvereisten beantwoordt. Deze plaquette blijft uitsluitend eigendom van Partijen enerzijds en dient dus op eerste verzoek terug te worden overgemaakt aan het Secretariaat.
 
Art. 15
De syndicus verbindt er zich toe deze plaquette goed zichtbaar voor het publiek aan te brengen. Daarnaast zal de syndicus de toekenning van zijn Certificaat ter kennis brengen van de mede-eigenaars van de door hem beheerde gebouwen.
 
Art. 16
De gecertifieerde syndicus heeft het recht het Certificaat aan te wenden tot herroeping en/of intrekking.
 
Art. 17
Gedurende de periode dat de syndicus het Certificaat behoudt, dient hij een jaarlijkse onkostenbijdrage te betalen aan de Commissie ten bedrage van 130 Euro, jaarlijks aanpasbaar aan de index van de consumptieprijzen met als basisindex maart 2004.
 
Art. 18
Voor zover de Commissie de aanvraag tot het bekomen van een Certificaat negatief beoordeelt, kan de syndicus een nieuwe aanvraag richten ten vroegste na verloop van minimaal zes maanden. De aanvraagvergoeding blijft definitief verworven en moet bij elke herhaalde aanvraag opnieuw worden betaald.
 
Art. 19
Tegen een negatieve beslissing is geen verhaal mogelijk. Evenmin wordt hierover correspondentie gevoerd.
 
Art. 20
Het Certificaat vervalt op beslissing van de Commissie, alsmede zodra de erkenning van de syndicus door het BIV vervalt, alsmede in geval de syndicus in gebreke blijft zijn jaarlijkse inkostenbijdrage te voldoen.
Partij anderzijds licht de Commissie in aangaande de tuchtrechterlijke toestand van een syndicus bij het BIV Het certificaat zal dan ook vervallen zodra een sanctie wordt uitgesproken.
 
Art. 21
Aan de Commissie kunnen klachten worden overgemaakt door mede-eigenaars. Een klacht is slechts ontvankelijk indien ze duidelijk de indiener vermeldt, de syndicus waarover het gaat en een duidelijke inbreuk beschrijft. De inbreuken die in aanmerking komen zijn beperkt tot inbreuken op de Wet op de Mede-eigendom, de statuten van de beheerde gebouwen, de bepalingen van de Aanvraag en het Charter. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze betrekking hebben op syndici die houder zijn van een Certificaat . De Voorzitter bepaalt de ontvankelijkheid van de klacht.
Over deontologische klachten kan de Commissie nooit uitspraak doen, doch deze dienen voorgelegd te worden aan het daartoe bevoegde orgaan volgens de ge‘igende procedure.
 
Art. 22
Indien een klacht ontvankelijk is brengt het Secretariaat de betrokken syndicus in kennis van deze klacht en van de mogelijkheid om binnen de 30 dagen zijn schriftelijk verweer op de betreffende klacht te voeren.õ Vervolgens wordt de betrokken syndicus, indien hij een verweer voert, binnen de 30 dagen na ontvangst van het verweer gehoord door de Commissie in persoon dan wel via een vertegenwoordiger.
 
Art. 23
Binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de klacht wordt, indien de omstandigheden dit toelaten, een beslissing genomen. Deze beslissing kan, indien de klacht gegrond wordt bevonden, bestaan uit een verwittiging, berisping, schorsing of schrapping van het recht om het Certificaat aan te wenden. De beslissing zal door de Commissie binnen de 30 dagen nadat zij werd genomen worden overgemaakt aan de betrokken syndicus en desgevallend aan diens vertegenwoordiger evenals aan de indiener van de klacht.
 
Art. 24
Tegen de beslissing van de Commissie staat geen verhaal open, noch wordt hieromtrent enige discussie gevoerd.
 
Art. 25
In alle gevallen waarin het Certificaat vervalt of in de gevallen waarin de Commissie om teruggave verzoekt moet de plaquette binnen de 7 dagen worden overgemaakt aan het Secretariaat, bij gebreke waarvan een dwangsom loopt van 100 Euro per dag vertraging. Elke verwijzing op welke manier ook naar het Certificaat door de syndicus dient onmiddellijk te worden stopgezet, zowel in het betrokken gebouw als op enige andere plaats of via welk medium ook, op straffe van een zelfde dwangsom per overtreding en per dag.
 
Art. 26
De houders van het Certificaat worden ter kennis gebracht van het
publiek via de website van de partijen. Op de website van het Secretariaat zal een volledige geactualiseerde lijst opgenomen zijn van alle syndici die het Certificaat mogen voeren. Eveneens op deze website zal het model tot aanvraag van een Certificaat worden opgenomen, het reglement met betrekking tot het Certificaat alsmede het Charter. De versies hiervan worden steeds geactualiseerd en de syndici zullen gehouden zijn de meest recente versies na te leven. Daarnaast kunnen deze gegevens worden opgenomen in de diverse ledenbladen van partijen.
UITTREKSEL UIT DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

DOWNLOAD PDF