Aanvraag tot het bekomen van het kwaliteitscertificaat van de Syndicus.

Ondergetekende:
Wonende:
BIV-nr:
Stelt zich bij dit schrijven kandidaat om het kwaliteitscertificaat voor syndici uitgereikt door de Commissie ter toekenning van Kwaliteitscertificaten aan syndici te bekomen.
Ondergetekende verklaart bij deze op eer onverkort te onderschrijven en toe te passen in zijn praktijk:
 • deontologie en richtlijnen BIV
 • wet op de mede-eigendom dd. 30.06.1994 gewijzigd door de wetten van 2.06.2010, van 15.05.2012 en van 18.07.2018
 • de statuten van de door ondergetekende beheerde gebouwen
 • document : concrete verplichtingen te realiseren door de syndicus (het Charter)
en bevestigt dus uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van de aangehaalde teksten en, voor zover als nodig, zijn instemming hiermee te betuigen.
Ondergetekende verklaart geen tuchtrechtelijke sanctie bij het B.I.V. te hebben opgelopen waarvoor er geen eerherstel werd verleend.
Ondergetekende voegt aan deze aanvraag toe:
 • een overzicht van de vennootschappen waarin ondergetekende als syndicus actief is met
  vermelding van het volledige adres en het ondernemingsnummer
 • model van een prospectiebrief
 • model van de door ondergetekende gebruikte syndicus-overeenkomst met de VM
 • lijst van de door ondergetekende beheerde gebouwen (naam residentie + adres)
 • vermelding BIV-nummer
 • GDPR-dossier
 • aangepast RIO
 • model van uitnodiging van een algemene vergadering
 • kopie van een verslag van een algemene vergadering
 • recente afrekening van een gebouw met meer dan 20 kavels (met resultatenrekening en balans)
Opmerking : De laatste 3 documenten moeten betrekking hebben op hetzelfde gebouw.  en stort het bedrag van 120 Eur op rekeningnummer BE11 3631 3273 5648.
Datum: Handtekening:

Te richten aan


Secretariaat van de Commissie ter toekenning van

Kwaliteitscertificaten aan syndici
p/a VE-PR
Mevrouw D'Hauwers
Violetstraat 21
1000 Brussel