Kwaliteitscertificaat voor syndiciVerenigde Eigenaars heeft samen met de Confederatie van Immobiliënberoepen een kwaliteitscertificaat voor syndici van mede-eigendommen uitgewerkt.

Doelstelling kwaliteitscertificaat

Syndici zijn reeds onderworpen aan heel wat reglementen. Denken we maar aan het KB van 6 september 1993 inzake de erkenning en reglementering van het beroep van vastgoedmakelaars en het KB van 28 september 2000 betreffende de deontologie van de vastgoedmakelaars.
 
Ook de wet van 30 juni 1994, gewijzigd door de wetten van 2.06.2010, van 15.05.2012 en van 18.07.2018, heeft de bevoegdheden en verplichtingen van de syndicus omschreven, maar er bestaan nog heel wat lacunes en onduidelijkheden. Niet alleen mede-eigenaars, maar ook de syndici zelf willen aan deze onduidelijkheden verhelpen. Te dien einde werd er door de vertegenwoordigers van de (mede)eigenaars en deze van de syndici een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. Er werd overgegaan tot de oprichting van een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, die zal beslissen over toekenning en intrekking van het certificaat.
 
Er werd tevens een document uitgewerkt met als titel concrete verplichtingen te realiseren door de syndicus (hierna" het Charter" genoemd).
 

Verkrijging certificaat


Een syndicus die zich engageert de bepalingen van het Charter te respecteren en aan de gestelde voorwaarden te voldoen, kan een aanvraag tot het bekomen van dit kwaliteitscertificaat richten aan het secretariaat van voornoemde commissie (gehouden op de zetel van onze vereniging). Een aanvraagformulier alsmede de lijst van de bij te voegen documenten kan men downloaden van de website van de commissie.
 
Wordt de aanvraag door de commissie gunstig beoordeeld, dan ontvangt de betrokken syndicus een plaquette waarop bevestigd staat dat de syndicus het kwaliteitscertificaat heeft bekomen.
 
De syndicus verbindt er zich toe deze plaquette goed zichtbaar voor het publiek aan te brengen en de toekenning van zijn certificaat ter kennis te brengen van de mede-eigenaars van de door hem beheerde gebouwen.
 
 

Klachten


Mede-eigenaars kunnen klachten aangaande hun syndicus overmaken aan de commissie. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze betrekking hebben op syndici die houder zijn van een kwaliteitscertificaat.
 
Een klacht is slechts ontvankelijk indien ze de indiener vermeldt, de syndicus waarover het gaat en een duidelijke inbreuk beschrijft. De inbreuken die in aanmerking komen zijn beperkt tot deze op de wet op de mede-eigendom, de statuten van de beheerde gebouwen, de bepalingen van de aanvraag en deze van het charter.
Over deontologische klachten kan de commissie nooit uitspraak doen, doch deze dienen voorgelegd te worden aan het daartoe bevoegde orgaan volgens de geëigende procedure.
 
De commissie beslist over de gegrondheid van de klacht en deelt haar beslissing ook mee aan de indiener van de klacht.
Indien de commissie de klacht gegrond bevindt, kan die beslissing bestaan uit een verwittiging, berisping, schorsing van het recht om het certificaat aan te wenden.